Dina pangajaran basa Sunda aya matéri ngeunaan nerjemahkeun, nu dimaksud nerjemahkeun nya éta?

SoalSatu

Dina pangajaran basa Sunda aya matéri ngeunaan nerjemahkeun, nu dimaksud nerjemahkeun nya éta?

A. Proses nganalisis ngeunaan hiji karya tulis
B. Proses ngalih basakeun/ ngarobah basa tina hiji basa kana basa séjén
C. Proses ngahartikeun hiji kecap kalayan makna na
D. Proses maca kalayan maham kana maknana
E. Proses ngahartikeun hiji basa kalayan maknana

Jawaban: B

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Dina pangajaran basa Sunda aya matéri ngeunaan nerjemahkeun, nu dimaksud nerjemahkeun nya éta? B. Proses ngalih basakeun/ ngarobah basa tina hiji basa kana basa séjén

Leave a Comment