Dina sastra Sunda buhun, aya nu disebut dongéng. Dongéng téh nya éta …

SoalSatu

Dina sastra Sunda buhun, aya nu disebut dongéng. Dongéng téh nya éta …

A. Karya sastra Sunda buhun nu eusi caritana ngandung unsur kajadian pamohalan, sumebar kucara tatalépa di masarakat.
B. Karya sastra Sunda buhun nu eusina ngandung guru lagu, guru wilangan jeung guru gatra
C. Karya sastra Sunda buhun nu kapangaruhan ku sastra India. Biasana nyaritakeun Ramayana jeung Mahabrata
D. Karya sastra Sunda modern nu eusi caritana ngandung unsur kajadian pamohalan, sumebar kucara tatalépa di masarakat
E. Karya sastra Sunda buhun nu dijerona nyaritakeun ngeunaan raja-raja jeung permaisuri di tatar Sunda.

Jawaban: A

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Dina sastra Sunda buhun, aya nu disebut dongéng. Dongéng téh nya éta … A. Karya sastra Sunda buhun nu eusi caritana ngandung unsur kajadian pamohalan, sumebar kucara tatalépa di masarakat.

Leave a Comment